Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Vault

ALGEMENE VOORWAARDEN Overeenkomst

Dit is een overeenkomst met algemene voorwaarden ("Overeenkomst") tussen Gebruiker (hierna "u" genoemd) en My NEO Group (het bedrijf"). Het Bedrijf levert Diensten op grond van en in overeenstemming met de volgende Overeenkomst. Door de Site te bezoeken, te bekijken of te bekijken, inclusief maar niet beperkt tot het registreren voor een account, het indienen van informatie bij het Bedrijf of het gebruiken van een van de Diensten zoals geleverd en aangeboden door het Bedrijf, stemt de Klant hierbij in en stemt ermee in om gebonden door de Overeenkomst, hierin opgenomen.

1. DEFINITIES

"Blockchain" betekent een digitaal grootboek waarin transacties die met een Cryptocurrency zijn gedaan, chronologisch worden vastgelegd.

"Cryptovaluta" betekent een digitale valuta die onafhankelijk van een centrale bank werkt en waarin encryptietechnieken worden gebruikt om het genereren van valuta-eenheden te reguleren en de overdracht van geld te verifiëren.

"Klantgegevens" betekent alle gegevens, bestanden en informatie die de Klant aan het Bedrijf verstrekt tijdens het gebruik van de Services.

"Klantfondsen" betekent de Cryptocurrency-fondsen die door de Klant worden gehouden.

"Netto-inkomsten" betekent Staking-beloningen minus eventuele Slashing-penalties, indien van toepassing.

"Pooled Staking Service" betekent de Service van het Bedrijf die Staking Nodes uitvoert voor Ondersteunde Protocollen en waarmee beleggers hun bezit aan Cryptocurrency kunnen Stake in ruil voor een percentage van de netto-inkomsten die worden gegenereerd door Staking.

"Slashing Penalty" betekent elke straf die door de Cryptocurrency wordt beoordeeld voor onbeschikbaarheid of trage, onjuiste of kwaadaardige prestaties.

"Staking" of "Stake" betekent het vastleggen van Cryptocurrency-holdings als een geldelijke garantie voor de correcte en performante werking van een aangewezen Staking Node.

"Staking Nodes" betekent de verzameling serverhardware en -software die nodig is om een ​​actuele kopie van de Blockchain voor een Cryptocurrency te behouden en om nieuwe blokken te produceren of te valideren.

"Staking Node Services" of de "Services" betekent de Pooled Staking Service.

"Staking Rewards" betekent alle cryptovaluta die worden gegenereerd door het gebruik van Staking Nodes, inclusief maar niet beperkt tot blokbeloningen, endorser-beloningen, transactiekosten en andere directe betalingen als gevolg van het gebruik van een Staking Node.

"Ondersteund protocol" betekent een cryptovaluta waarvoor First Party Staking Nodes beheert.

"Inkomstenaandeelbetalingen" betekent het percentage van de netto-inkomsten dat aan de klant wordt betaald, zoals uiteengezet in

Artikel 2(c).

"Ontbindingsperiode" betekent de door Cryptocurrency opgelegde wachttijd, gedurende welke de Klant

Fondsen en Eindgebruikers Fondsen mogen niet worden opgenomen of verkocht.

"Overmacht" betekent elke storing of vertraging bij het nakomen of uitvoeren van enige voorwaarde van dit instrument, wanneer en voor zover een dergelijke storing of vertraging wordt veroorzaakt door of het gevolg is van handelingen waarover de getroffen partij redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (a) actie van God; (b) overstroming, brand, aardbeving of explosie; (c) oorlog, invasie, vijandelijkheden (ongeacht of de oorlog is verklaard of niet), terroristische dreigingen of daden, of andere burgerlijke onrust of instabiliteit; (d) wijzigingen in toepasselijk recht; of (e) actie door een overheidsinstantie

Gezag.

"Smart Contract" betekent het computerprogramma of een transactieprotocol dat bedoeld is om automatisch wettelijk relevante gebeurtenissen en acties uit te voeren, te controleren of te documenteren volgens de voorwaarden van een hierin opgenomen.

"Stakingsperiode" betekent de periode waarin de klant ervoor kiest om zijn tokens in te zetten.

2. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BEDRIJF

a. Staking Node-services. Gedurende de Termijn zal het Bedrijf de Staking Node Services aan de Klant leveren in overeenstemming met de onderstaande serviceniveauvoorwaarden.

b. Server aanschaf, installatie en onderhoud. Het bedrijf zal naar eigen goeddunken de netwerk- en serververeisten bepalen om Staking Nodes betrouwbaar te laten werken. Het Bedrijf is verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de aanschaf, installatie en bediening van de Staking Nodes.

c. Inkomstenaandeelbetalingen. Het bedrijf betaalt de klant een percentage van de netto-inkomsten dat rechtstreeks is toe te schrijven aan de fondsen van de klant. Pooled Staking Services betalen een percentage van de netto-inkomsten dat zal variëren per cryptovaluta, en zal worden geboekt op de rekening van de klant. Alle inkomsten

Aandelenbetalingen worden gedaan in dezelfde cryptovaluta waarin de klant geld stort of eindgebruikers

Fondsen luiden, zoals van toepassing.

d. Rapportage: Het Bedrijf zal via zijn dashboard regelmatig rapporten verstrekken over de prestaties van de Diensten aan de Klant. Dergelijke rapporten bieden wederzijds aanvaardbare details om de nauwkeurige berekening van de netto-inkomsten mogelijk te maken.

3. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT

a. Ring delegatie. De Klant heeft het exclusieve recht om het bedrag van de Klantfondsen te bepalen en

Fondsen van Eindgebruikers die op grond van deze Overeenkomst van het Bedrijf zullen zijn.

b. Opnames. De klant erkent en stemt ermee in dat de fondsen van de klant en de fondsen van de eindgebruiker die krachtens deze overeenkomst van het bedrijf zijn geweest, niet mogen worden ingetrokken voordat de overeenkomst is gesloten.

Ongebonden periode.

c. Belastingen: Klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle toepasselijke belastingen, indien van toepassing, waaraan de Inkomstenaandeelbetalingen onderworpen kunnen zijn en alle andere belastingen die van toepassing kunnen zijn op Klant; het bedrijf doet hierover geen uitspraken. De klant stemt ermee in het bedrijf schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle belastingen, inclusief boetes, heffingen en rente die door een overheid worden geheven op de Inkomstenaandeelbetalingen.

d. KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET TE ALLEN TIJDE ONDERHOUDEN VAN DE VEILIGHEID VAN HUN ACCOUNTS EN SLEUTELS. HET BEDRIJF ZAL NOOIT OM PRIVÉSLEUTELS VRAGEN

OMSTANDIGHEID. HET BEDRIJF ZAL DE PRIVÉSLEUTELS VAN DE KLANT NIET HOUDEN, EN ZAL DAT NIET HOUDEN

WERK ALS BEWAARDER VAN CLIENT FONDSEN.

4. DIENSTEN EN SERVICENIVEAU-OVEREENKOMST

a. Betaling van Staking-beloningen – Klanten ontvangen Staking-beloningen die rechtstreeks zijn toe te schrijven aan hun Staking-tokens. Het percentage en de timing van dergelijke overmakingen worden bepaald op basis van het ondersteunde netwerkprotocol. Factoren die door het ondersteunde netwerk worden gebruikt bij het bepalen van beloningen, kunnen het inflatiepercentage in het ondersteunde netwerk zijn, het bedrag van de genomineerde inzet achter een bepaalde validator, het totale aantal validators in het systeem, of een validator zich in de actieve validatorset bevindt, als de validator Slashing Penalties heeft ervaren, en de validatiekosten van het Bedrijf. Het Bedrijf is als enige verantwoordelijk voor de Diensten en alle Staking Rewards-betalingen worden door het Ondersteunde Netwerk aan de Klant betaald.

b. Overdrachten van beloningen – Elke overdracht van Staking-beloningen is onderworpen aan het ondersteunde netwerkprotocol. Over het algemeen worden betalingen gedaan door het ondersteunde netwerk naar de portemonnee of het account waarvan de tokens zijn ingezet. Het bedrijf zal geen Staking-beloningen accepteren, beheren of bewaren namens de gebruiker. Het bedrijf biedt service om het netwerk te helpen beveiligen en het ondersteunde netwerk compenseert de klant rechtstreeks met een uitzetbeloning. c. VERLAGENDE SANCTIES – HET ONDERSTEUNDE NETWERK KAN VERLAGENDE SANCTIES OPLEGGEN OP DE GEPLAATSTE TOKENS VAN DE KLANT VOOR HET NIET WERKEN VAN HET BEDRIJF

SERVICE IN OVEREENSTEMMING MET HET ONDERSTEUNDE NETWERKPROTOCOL. DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, BEGRIJPT EN AANVAARDT DE KLANT HET RISICO OP VERLIES TOT

AL HUN UITGEBREIDE TOKENS ALS EEN SLASHING EVENT ZOU PLAATSVINDEN.

d. Service Level Agreement - stemt ermee in klanten te compenseren voor gemiste Staking-beloningen voor zover voortvloeiend uit de beschikbaarheid van de service. Dit omvat niet gemiste Staking-beloningen die voortkomen uit handelingen of nalatigheden van de Klant, onderhoud van het Ondersteunde netwerk, softwarefouten die eigen zijn aan het Ondersteunde netwerk, handelingen door een hacker of andere kwaadwillende actor, het vastlopen van het Ondersteunde netwerk,

Ondersteunde netwerkprotocolwijzigingen resulterend in wijzigingen in Staking-beloningen, overmacht

Gebeurtenissen of enige andere actie buiten de controle van de Eerste Partij.

5. LICENTIEVERLENING; BEPERKINGEN

a. Eigendomsrechten. De klant erkent en stemt ermee in dat deze licentie geen titel of eigendomsrechten aan het bedrijf overdraagt. De Klant verwerft geen rechten op de Diensten, expliciet of impliciet, anders dan die uitdrukkelijk worden verleend in deze Overeenkomst en alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Klant worden verleend, zijn voorbehouden aan het Bedrijf. Het Bedrijf behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Bedrijfsdiensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle niet-gepatenteerde uitvindingen, octrooiaanvragen, octrooien, ontwerprechten, auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, knowhow en andere handelsgeheimen. , en alle andere intellectuele eigendomsrechten, afgeleiden of verbeteringen daarvan.

b. Beperkingen. Klant zal geen enkele andere derde partij toestaan ​​om de broncode of algoritmen voor de Services van het Bedrijf te wijzigen, reproduceren, kopiëren, reverse-engineeren, decompileren, reverse assembleren of anderszins proberen de broncode of algoritmen voor de Services van het Bedrijf te achterhalen, of om toegang te krijgen tot de Services om een ​​soortgelijke of concurrerend product of dienst. Klant zal geen van zijn Eindgebruikers of andere derden toestaan ​​om enig apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van de Diensten te verstoren. De Diensten van het Bedrijf mogen in geen enkel rechtsgebied worden gebruikt voor onwettige, obscene, beledigende of frauduleuze inhoud of activiteiten, zoals het bepleiten of schade toebrengen, de integriteit of veiligheid van een netwerk of systeem verstoren of schenden, filters ontwijken, ongevraagde, beledigende , of misleidende berichten, virussen of schadelijke code, of het schenden van rechten van derden. Als er een klacht of kennisgeving van overtreding is, kan het gebruik worden opgeschort totdat het is opgelost, en kan het worden beëindigd als het niet onmiddellijk wordt opgelost.

6. DUUR & BEËINDIGING

een term. De klant heeft de mogelijkheid om een ​​tijdsbestek te kiezen waarin het uitzetproces zal plaatsvinden (volgens de opties die op het uitzetplatform worden gegeven). Het gekozen tijdsbestek wordt geïnitieerd in een slim contract.

b.De Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en loopt door voor een periode die is opgenomen in het Slimme Contract (de "Initiële Termijn").

c. Aan het einde van een bepaalde termijn kan elke partij ervoor kiezen de Overeenkomst niet te verlengen door de andere partij schriftelijk op de hoogte te stellen van haar wens om te beëindigen. Deze beëindiging vindt plaats na het verstrijken van de gekozen en gestarte termijn in het slimme contract.

d.Beëindiging. Vanwege de aard van slimme contracten kan de klant, zodra een termijn is ingegaan, deze overeenkomst niet beëindigen tot het verstrijken van de overeengekomen uitzetperiode.

e.Aan het einde van de uitzetperiode kan de Klant ervoor kiezen om de Overeenkomst te beëindigen door zeven (7) werkdagen voor het verstrijken van de gekozen beëindiging een schriftelijke kennisgeving aan het Bedrijf te sturen. Als de klant geen kennisgeving stuurt om te beëindigen, wordt de initiële uitzettermijn automatisch verlengd.

f. Het bedrijf kan deze overeenkomst om welke reden dan ook of zonder enige reden beëindigen.

g.Gevolgen van beëindiging. Bij beëindiging of afloop van deze Overeenkomst: (i) zullen alle rechten en verplichtingen van beide partijen, inclusief alle licenties die hieronder zijn verleend, onmiddellijk worden beëindigd, (ii) ii) zal elke partij alle Vertrouwelijke Informatie en ander materiaal van de andere partij vernietigen in haar bezit en (iii) Paragrafen 5(b), 6(c), 7, 8(c), 9, 10 en 15, samen met eventuele betalingsverplichtingen die bestaan ​​op de ingangsdatum van beëindiging, blijven bestaan.

7. VERTROUWELIJKHEID

De partijen erkennen dat de voorwaarden vertrouwelijk zullen zijn. De partijen erkennen verder dat, tijdens het uitvoeren van taken onder deze Overeenkomst, elke partij van de andere partij gegevens of informatie van vertrouwelijke of bedrijfseigen aard kan verkrijgen, met inbegrip van knowhow en handelsgeheimen, met betrekking tot het bedrijf, de zaken, de ontwikkelingsprojecten, of huidige of toekomstige producten of diensten van een dergelijke partij (“Vertrouwelijke Informatie”). Gegevens of informatie worden als vertrouwelijke informatie beschouwd als: (a) een partij deze als zodanig heeft gemarkeerd; (b) een partij, mondeling of schriftelijk, de andere partij op de hoogte heeft gesteld van de vertrouwelijke of eigendomsrechtelijke aard ervan, of (c) vanwege de aard en aard ervan een redelijk persoon onder soortgelijke omstandigheden de informatie als vertrouwelijk zou behandelen.

Geen van beide partijen zal (i) vertrouwelijke informatie van de andere partij publiceren, bekendmaken of anderszins bekendmaken aan enige persoon, met uitzondering van haar functionarissen, werknemers of agenten met een behoefte om te weten wie een contractuele of professionele plicht hebben om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie die in overeenstemming is met de verplichtingen die hieronder worden opgelegd; of (ii) haar functionarissen, werknemers of agenten toestaan ​​om vertrouwelijke informatie van de andere partij bekend te maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. De ontvangende partij zal de vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij met dezelfde mate van zorg beschermen als de ontvangende partij haar eigen informatie van vergelijkbare aard beschermt, maar in geen geval minder dan redelijke zorg. Geen van beide partijen zal de vertrouwelijke informatie van de andere partij gebruiken, behalve tijdens het uitvoeren van haar taken onder deze overeenkomst. De voorgaande verplichtingen zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie die (1) al bekend is bij de ontvangende partij; (2) publiekelijk bekend is of wordt door geen onrechtmatige daad van de ontvangende partij; (3) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij zonder voordeel van de vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij; (4) wordt ontvangen van een derde partij zonder vergelijkbare beperking en zonder schending van enige geheimhoudingsplicht; of (5) vereist of redelijkerwijs noodzakelijk is om openbaar te worden gemaakt om te voldoen aan wetten, statuten, voorschriften, bevelen en andere overheidsregels. Bovendien is het geen van beide partijen verboden om de voorwaarden van deze Overeenkomst openbaar te maken aan financiële instellingen wanneer dit nodig is om financiering te verkrijgen of aan een derde partij die betrokken is bij een mogelijke fusie of overname (hetzij als doelwit, hetzij als overnemende partij). De hierboven beschreven geheimhoudingsplichten vervallen drie jaar na het verstrijken of beëindigen hiervan

Overeenkomst.

8. VERKLARINGEN & GARANTIES

a. Verklaringen en garanties door het bedrijf. Het bedrijf vertegenwoordigt en garandeert

Klant dat: (i) hij de macht en bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan, (ii) deze aan te gaan

Overeenkomst zal geen schending of schending zijn van enig ander contract of overeenkomst waaraan het Bedrijf gebonden is, (iii) het levert de Services met commercieel redelijke zorg en vaardigheid in overeenstemming met de beschreven serviceniveaus

b. Verklaringen en garanties door de klant. Klant verklaart en garandeert aan het Bedrijf dat: (i) het de macht en autoriteit heeft om deze Overeenkomst aan te gaan, en (ii) het aangaan van deze Overeenkomst geen schending of overtreding zal zijn van enig ander contract of overeenkomst waaraan Klant gebonden is .

c. Vrijwaring. MET UITZONDERING VAN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIES VERMELD IN DIT ARTIKEL 8 GEEN ENKEL

PARTIJ MAAKT, EN ELKE PARTIJ WIJST UITDRUKKELIJK AF, ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK,

IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN EN DE

ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIET

GARANTIES VAN TOEGANG, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN

IMPLICIETE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE VERLOOP VAN HANDEL OF DE VERLOOP VAN

PRESTATIE. BEHALVE ZOALS VERMELD IN DIT ARTIKEL 8(a), WORDEN DE SERVICES GELEVERD AAN DE KLANT OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, EN ZIJN VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK

ENKEL EN ALLEEN.

ALS ONDERDEEL VAN HET STAKING-PROCES ZIJN DE AAN DE KLANT VERSTREKTE DIENSTEN

GELEVERD VIA EEN SLIM CONTRACT. WEGENS DE AARD VAN SLIMME CONTRACTEN,

ZODRA EEN TERMIJN IS INGEGAAN, KAN DEZE NIET WORDEN BEËINDIGD, HERROEPD OF GEANNULEERD TOTDAT

HET VERLOPEN VAN DE GEKOZEN STAKINGPERIODE.

d. Klant begrijpt dat hoewel het Bedrijf maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de Diensten 24 uur per dag / 7 dagen per week toegankelijk zijn, het Bedrijf de ononderbroken of foutloze werking van de Diensten niet kan garanderen of dat het Bedrijf alle defecten zal corrigeren of voorkomen verstoringen door derden of ongeoorloofde toegang door derden. De garanties van het bedrijf zijn niet van toepassing als er sprake is van misbruik, wijziging, schade die niet door het bedrijf is veroorzaakt, niet-naleving van de instructies van het bedrijf. Diensten die niet van het Bedrijf zijn, worden verkocht onder de Overeenkomst zoals ze zijn, zonder enige vorm van garantie. Derden kunnen hun eigen garanties aan Opdrachtgever verstrekken.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF VOOR ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT DE OVEREENKOMST ZAL

NIET HOGER DAN HET BEDRAG VAN EVENTUELE DAADWERKELIJKE DIRECTE SCHADE DIE OPDRACHT IS VAN DE OPDRACHTGEVER, TOT MAXIMAAL

TOT DE NETTO-INKOMSTEN DIE DE ONDERNEMING DAADWERKELIJK ONTVANGEN IN DE VOORGAANDE 12 MAANDEN

MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN DIE HET ONDERWERP VAN DE CLAIM ZIJN, ONGEACHT

VAN DE GRONDSLAG VAN DE CLAIM. HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE,

INCIDENTELE, VOORBEELDIGE, INDIRECTE OF ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE OF VERLOREN

WINST, BEDRIJF, WAARDE, INKOMSTEN, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN. DEZE

BEPERKINGEN GELDEN COLLECTIEF VOOR EERSTE PARTIJ, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AANNEMERS EN

EINDGEBRUIKERS. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET VAN TOEPASSING OP: (A) EEN INBREUK OP SECTIE 2(C) OF EEN INBREUK OP SECTIE 8, OF (B)

EEN CLAIM VOOR VRIJWARING ONDER SECTIE 10.

10. VRIJWARING

De klant stemt ermee in om het bedrijf, zijn partners, agenten, functionarissen, directeuren en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen verlies, kosten, uitgaven, claims, verwondingen of schade (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria en onkosten van advocaten). ) (gezamenlijk "Verliezen") opgelopen als gevolg van claims van derden die voortvloeien uit een schending door de Klant van enige verklaring, garantie of bepaling in deze Overeenkomst. Het bedrijf zal de klant schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle verliezen die zijn opgelopen als gevolg van claims van derden die voortvloeien uit een schending door het bedrijf van enige verklaring, garantie of bepaling in deze overeenkomst.

11. RELATIE VAN PARTIJEN

Noch deze Overeenkomst, de relatie die tot stand is gekomen tussen de partijen op grond van deze Overeenkomst, noch enige handelwijze tussen de partijen hierbij is bedoeld om een ​​arbeidsrelatie, een joint venture, partnerschap of een soortgelijke relatie tot stand te brengen, of zal deze tot stand brengen. Elke partij is als enige verantwoordelijk voor de loonbelasting, de arbeidsongevallenverzekering en alle andere voordelen die aan haar eigen werknemers verschuldigd zijn.

12. PUBLICITEIT

Geen van de partijen zal persberichten uitgeven of andere openbare bekendmakingen doen met betrekking tot deze Overeenkomst of de voorwaarden ervan of de aard van de relatie tussen de partijen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Niettegenstaande het voorgaande kan het bedrijf de klant als klant vermelden op zijn website en in marketingmateriaal.

13. OPDRACHT

Deze Overeenkomst en de rechten hieronder zijn niet overdraagbaar of toewijsbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de niet-overdragende partij; op voorwaarde echter dat deze Overeenkomst door een partij kan worden overgedragen (a) aan een persoon of entiteit die vrijwel alle activa, aandelen of zaken van die partij verwerft door verkoop, fusie of anderszins en (b) aan een gelieerde partij van die partij.

14. NALEVING VAN WETTEN

Elke partij zal op eigen kosten voldoen aan alle statuten, voorschriften, regels, verordeningen en bevelen van overheidsinstanties, afdelingen of instanties die van toepassing zijn op of voortvloeien uit hun verplichtingen onder deze Overeenkomst. Als de Klant een kennisgeving ontvangt of zich bewust wordt van enige overtreding van een wet, statuut, regel, verordening of verordening met betrekking tot de White-Labeled Services hiervan, zal de Klant het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke kennisgeving of schending.

15. ALGEMENE VOORWAARDEN

a. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en mag niet worden gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen.

b. Deze Overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk

Maagdeneilanden zonder verwijzing naar conflicterende rechtsbeginselen.

c. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van een van zijn verplichtingen uiteengezet in deze overeenkomst als gevolg van oorzaken buiten zijn redelijke controle.

d. Het nalaten van een van de partijen om een ​​van haar rechten onder deze Overeenkomst af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een afstand van dergelijke rechten.

e. Geen van de partijen zal een rechtsvordering instellen die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst meer dan twee jaar nadat de oorzaak van de rechtsvordering is ontstaan.

f. Als een of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar worden geacht onder de toepasselijke wetgeving, dan zullen dergelijke bepaling(en) worden uitgesloten van deze Overeenkomst en zal de rest van de Overeenkomst afdwingbaar zijn in overeenstemming met de voorwaarden ervan.

g. Elke kennisgeving, eis of verzoek dat vereist of toegestaan ​​is om te worden gegeven onder deze Overeenkomst zal schriftelijk zijn en zal voldoende worden geacht wanneer het per e-mail wordt verzonden naar [e-mail beveiligd]. De kennisgeving wordt van kracht vanaf ontvangst.

h. Koppen en bijschriften zijn alleen voor het gemak en mogen niet worden gebruikt bij de interpretatie van de Overeenkomst.

16. VERBONDEN RISICO'S

De tokens kunnen sterk en aanzienlijk fluctueren in waarde en vanwege de onzekere en volatiele aard van de markt voor digitale activa, in combinatie met de technische kennis die nodig is om blockchain-technologie te gebruiken en deel te nemen aan dergelijke netwerken, is het bedrijf niet aansprakelijk jegens de klant of enig ander andere partij voor verlies van tokens of hun waarde indien de volgende risico's zich voordoen voor, tijdens of na tokendistributie en overdracht aan de klant. De klant wordt geadviseerd om onafhankelijke raad en advies in te winnen, aangezien het bedrijf de klant niet vergoedt vanwege:

a. Risico op verlies van toegangstokens door verlies van privésleutel(s), bewaarfout of verstrekking van

Vals Wallet-adres

Een privésleutel, of een combinatie van een openbare en privésleutel, is nodig om tokens die zijn opgeslagen in de digitale portemonnee of kluis van de klant te controleren en te verwijderen. Bijgevolg zal het verlies van de vereiste privésleutel(s) die zijn gekoppeld aan de digitale portemonnee van de Klant of de kluis waarin Tokens zijn opgeslagen, resulteren in het verlies van dergelijke Tokens. Bovendien kan een derde partij die toegang verkrijgt tot dergelijke privésleutel(s), onder meer door toegang te krijgen tot inloggegevens van een gehoste portefeuilleservice die de Klant gebruikt, mogelijk de tokens van de Klant misbruiken. Alle fouten of storingen die worden veroorzaakt door of anderszins verband houden met de digitale portemonnee of kluis die de Klant kiest om tokens te ontvangen en op te slaan, inclusief het feit dat de Klant zelf een dergelijke digitale portemonnee of kluis niet correct onderhoudt of gebruikt, kan ook leiden tot het verlies van de gegevens van de Klant. Munten.

b. Risico's verbonden aan de BEP20-, ERC20-, TRC20-, FA1.2-protocollen en native blockchains Omdat de meeste tokens zijn gebaseerd op de BEP20-, ERC20-, TRC20-, FA1.2-protocollen, kan elke storing, bug, glitch, storing of stopzetting van de Ethereum-, Binance Smart Chain-, TRON- of Tezos-blockchains kunnen een materieel nadelig effect hebben op het platform of de tokens. Bovendien kunnen "51%-aanvallen" en andere netwerkbrede compromissen, hacking of andere mislukkingen van het token smart contract, elke fout of onverwachte functionaliteit een daling van de waarde van tokens veroorzaken. Bovendien kunnen vorderingen op het gebied van cryptografie, of technische vorderingen zoals de ontwikkeling van kwantumcomputing, risico's opleveren voor de tokens en het platform, inclusief het nut van de tokens voor het verkrijgen van diensten, door het cryptografische consensusmechanisme dat ten grondslag ligt aan de BEP20, ERC20 ineffectief te maken. , TRC20- en FA1.2-protocollen.

c. Risico op hacken en zwakke punten in de beveiliging

Hackers of andere kwaadwillende groepen of organisaties kunnen op verschillende manieren proberen het aangeboden platform of tokens te verstoren, inclusief maar niet beperkt tot malware-aanvallen, denial of service-aanvallen, op consensus gebaseerde aanvallen, Sybil-aanvallen, smurfen en spoofing . Omdat het platform gebaseerd is op open-source software, bestaat bovendien het risico dat een derde partij of een lid van de platformaanbieder team kan opzettelijk of onopzettelijk zwakheden introduceren in de kerninfrastructuur van het platform, wat een negatief effect kan hebben op het platform en de tokens, inclusief het nut van tokens voor het verkrijgen van services.

d. Risico van onverzekerde verliezen

In tegenstelling tot bankrekeningen of rekeningen bij sommige andere financiële instellingen, zijn de tokens onverzekerd, tenzij een particuliere verzekering is afgesloten. In geval van verlies of verlies van gebruikswaarde is er geen openbare verzekeraar of particuliere verzekering geregeld door Bedrijf.

e. Risico's verbonden aan onzekere regelgeving en handhavingsmaatregelen

De regelgevende status van tokens en gedistribueerde grootboektechnologie is in veel rechtsgebieden onzeker. Het is moeilijk te voorspellen hoe en of regelgevende instanties speciale voorschriften kunnen toepassen met betrekking tot dergelijke technologie en de toepassingen ervan, waaronder *www.MyNEOGroep. com. Het is ook moeilijk te voorspellen hoe en of wetgevers of regelgevende instanties wijzigingen in wet- en regelgeving zullen doorvoeren die van invloed zijn op gedistribueerde grootboektechnologie en de toepassingen ervan, inclusief het platform. Wijzigingen in de regelgeving kunnen op verschillende manieren een negatieve invloed hebben op het platform en de tokens, waaronder, uitsluitend ter illustratie, door vast te stellen dat de aankoop, verwerving, eigendom, verkoop en levering van tokens onwettige activiteiten vormen of dat de tokens een gereguleerd instrument zijn dat vereist registratie of licentie van een dergelijk instrument of de licentie of registratie kan vereist zijn voor de partijen die betrokken zijn bij de aankoop, verwerving, eigendom, verkoop en levering daarvan. Het bedrijf kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de activiteiten in een rechtsgebied stopzetten in het geval dat regelgevende maatregelen, of veranderingen in de wet en regelgeving, het onwettig maken om in een dergelijk rechtsgebied te opereren, of het commercieel onwenselijk wordt om de noodzakelijke regelgevende goedkeuring(en) om in een dergelijk rechtsgebied actief te zijn.

f. Risico's die voortvloeien uit een gebrek aan bestuursrechten

Omdat de tokens geen enkele vorm van bestuursrechten verlenen met betrekking tot het platform of de

Bedrijf, worden alle beslissingen met betrekking tot de producten of diensten van het Bedrijf binnen het platform of het Bedrijf zelf naar eigen goeddunken door het Bedrijf genomen. Deze beslissingen kunnen een negatieve invloed hebben op het platform en het nut van alle tokens die de klant bezit, inclusief hun nut voor het verkrijgen van diensten.

17. FORCE MAJEURE

Zonder beperking van iets anders in deze Overeenkomst, is het Bedrijf niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens de Klant, noch wordt het geacht in gebreke te zijn gebleven onder of deze Overeenkomst te hebben geschonden, voor enige tekortkoming of vertraging bij het vervullen of uitvoeren van enige voorwaarde van dit instrument, wanneer en voor zover een dergelijke storing of vertraging wordt veroorzaakt door of voortvloeit uit handelingen waarover de betrokken partij redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (a) natuurrampen; (b) overstroming, brand, aardbeving of explosie; (c) oorlog, invasie, vijandelijkheden (ongeacht of de oorlog is verklaard of niet), terroristische dreigingen of daden, of andere burgerlijke onrust of instabiliteit; (d) wijzigingen in toepasselijk recht; of (e) actie door een overheidsinstantie.