Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt; november 21 , 2022

Dit is een overeenkomst met algemene voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) tussen Gebruiker (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en My NEO Group (“wij”, “ons” of “onze”). Door het openen, downloaden, gebruiken of klikken op de "Aanmelden" of door een van deze te openen, downloaden, gebruiken of erop te klikken My NEO Group diensten, stemt u ermee in dat u alle gebruiksvoorwaarden in deze overeenkomst hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd en dat u wettelijk gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden van de dienst, evenals onze Privacybeleid & Cookie beleid.

Lees deze alstublieft Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig aangezien ze uw gebruik van bepalen My NEO Group services en er wordt duidelijk uitgelegd hoe uw account en onze services werken.

Vooral door er gebruik van te maken My NEO Group diensten, erkent u en stemt u ermee in dat;

1. 1.U bent op de hoogte van de risico's verbonden aan transacties van virtuele activa en hun derivaten;
2.U neemt alle risico's met betrekking tot het gebruik van My NEO Group diensten en transacties van virtuele valuta's en hun derivaten, waarbij er een substantieel risico bestaat dat u geld verliest door te kopen, te verkopen, te houden of te beleggen in virtuele valuta's; en
3.My NEO Group / . is niet aansprakelijk voor dergelijke risico's of nadelige gevolgen

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen beschikbaar zijn in verschillende talen; alle versies zijn juridisch bindend, maar in het geval van inconsistentie tussen de Engelse versie en een vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

1 DEFINITIES

1. 1 1.“My NEO Group /.” betekent een virtuele activaserviceprovider die de ecosysteemplatforms van internationale beurzen combineert met een robuust liquiditeitssysteem met meer dan 50 partners wereldwijd. Het opereert als een aanbieder van virtuele activadiensten en valt onder de wet- en regelgeving van Estland. My NEO Group is gekoppeld aan verschillende markten, produceert 's werelds liquiditeitspool en bestrijkt meerdere platforms van iOS, Windows, Mac en ondersteunt volledige zakelijke functies.
2. "Virtuele activa” betekent een digitale weergave van waarde die digitaal kan worden verhandeld of overgedragen, en kan worden gebruikt voor betalings- of investeringsdoeleinden. Virtuele activa omvatten geen digitale representaties van fiat-valuta's, effecten en andere financiële activa die al elders in de FATF-aanbevelingen worden behandeld.
3. "Aanbieders van virtuele activa” betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die niet elders onder de aanbevelingen valt, en als bedrijf een of meer van de volgende activiteiten of operaties uitvoert voor of namens een andere natuurlijke of rechtspersoon:
1. uitwisseling tussen virtuele activa en fiat-valuta's;
2.uitwisseling tussen een of meer vormen van virtuele activa;
3.bewaring en/of beheer van virtuele activa of instrumenten die controle over virtuele activa mogelijk maken; en
4.deelname aan en levering van financiële diensten in verband met het aanbod en/of de verkoop van een virtueel activum door een emittent.
4. "Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot commerciële transacties, die
1.geheel of gedeeltelijk wordt verwerkt door middel van apparatuur die automatisch werkt op daartoe gegeven instructies;
2.is opgenomen met de bedoeling dat deze geheel of gedeeltelijk door middel van dergelijke apparatuur wordt verwerkt; of
3.is geregistreerd als onderdeel van een relevant archiefsysteem of met de bedoeling dat het deel gaat uitmaken van een relevant archiefsysteem,

die direct of indirect verband houdt met een betrokkene, die wordt geïdentificeerd of identificeerbaar is op basis van die informatie, of op basis van die en andere informatie die in het bezit is van een gegevensgebruiker, met inbegrip van alle gevoelige persoonsgegevens en meningsuitingen over de betrokkene;

2. 1 1.“Gebruiker(s) ” betekent elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en handelingsbekwaam is en/of elke rechtspersoon die handelingsbekwaam is, met succes een account aanmaakt in My NEO Group / . Website en voltooit het proces van Know Your Client ("KYC"). Deze Gebruiker wordt beschouwd als de opdrachtgever van My NEO Group / ..
2.“Gemachtigde van de Entiteit” betekent elke natuurlijke persoon die door de entiteit is aangesteld op grond van een machtigingsbrief aan (A)aanmelden, (B) open een rekening en (C) om transacties in uit te voeren My NEO Group /.
3."Machtigingsbrief" betekent de brief die is verstrekt door een rechtspersoon die bevestigt dat de persoon die de KYC invult de wettelijke bevoegdheid heeft om de bedrijfsaccount te openen op My NEO Group / ., log in en voer transacties uit namens de entiteit. Dergelijke brieven moeten worden ondertekend, gestempeld en gedateerd (niet minder dan 6 maanden oud). De brief bevat de volledige naam van de onderneming en de volledige namen van de UBO, die de "Gemachtigde van de Entiteit" machtigt. In het geval van wijzigingen van de bevoegde persoon van de entiteit, zal de entiteit rapporteren aan My NEO Group / . onmiddellijk schriftelijk zonder mankeren.
4. "Document (en)”Omvat
1.elk medium waarop gegevens zijn vastgelegd, hetzij gedrukt, hetzij op band, film of langs elektronische weg, of anderszins;
2.kaart, diagram, foto, film, microfilm, videoband, geluidsopname of machineleesbare opname;
3.elk record waaruit kan worden geproduceerd
1. een machinaal leesbaar document door middel van apparatuur of een programma, of een combinatie van beide, of
2. alle apparatuur of een programma, of een combinatie van beide, en wordt voor dat doel gebruikt door de (particuliere) instantie die de registratie bewaart;
5."Transactie" verwijst naar de overdracht van valuta tussen twee virtuele portemonnees. Een transactie wordt ingediend bij een openbaar grootboek in afwachting van bevestiging voordat de transactie kan worden voltooid. Tijdens een transactie is een versleutelde elektronische handtekening op basis van een wiskundige formule vereist als eigendomsbewijs. Het bevestigingsproces wordt uitgevoerd door mensen die miners of validators worden genoemd.
6."Openbaar grootboek" betekent dat zodra een transactie is bevestigd door een mijnwerker of validator, deze wordt opgeslagen in een openbaar grootboek dat een blockchain wordt genoemd. Het grootboek verifieert het eigendom van het virtuele activum en verzekert de legitimiteit van het bijhouden van gegevens vanwege de onveranderlijkheid ervan.
7."Valideren" betekent het proces van het bevestigen van transacties voordat ze kunnen worden toegevoegd aan het grootboek. Er zijn verschillende soorten validatie, gebaseerd op het virtuele activum. De meest bekende is bitcoin-mining, gebruikt voor bitcoin, het eerste en bekendste virtuele activum. Een bitcoin-miner moet een computationele puzzel, proof-of-work genaamd, kunnen oplossen om de exploitatie van virtual asset mining te voorkomen. Mijnwerkers ontvangen een virtuele activacommissie voor hun werk.
8."Het BBP is" betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene beschermingsverordening) (Voor de EER relevante tekst), PB L 119 van 4.5.2016. Als uw land van verblijf zich in de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevindt en de AVG van toepassing is op onze verwerking van uw persoonsgegevens (in de zin van de AVG), als uw land van verblijf zich buiten de EER bevindt, bepalingen met betrekking tot de AVG is niet van toepassing op uw gebruik van de Diensten.
9."arbitrage" betekent een proces van beslechting van een geschil tussen partijen voor een scheidsgerecht, en omvat alle arbitrage die beide partijen onderling zijn overeengekomen.
10.“Verboden Gebruik of Zakelijk” verwijst naar,
1. elke onwettige activiteit die in strijd is met de wet van BVI en het internationale forum
2. elke vorm van misbruik, zoals het verzenden of uploaden van materiaal naar de site dat virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere schadelijke programma's bevat,
3.elk gebruik van frauduleuze activiteiten die gericht zijn op oplichting My NEO Group / . Diensten
4. elk gebruik van gokactiviteiten
5. elke activiteit waarbij items betrokken zijn die inbreuk maken op of inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerk, recht op publiciteit of privacy of enig ander eigendomsrecht, naam, logo of merk van de My NEO Group / . rekening
6. eventuele beperkte financiële diensten,
7.elke verkoop, distributie of toegang tot nagemaakte software
8. elke verkoop of doorverkoop van merk- of designerproducten, of diensten die illegaal worden geïmporteerd of geëxporteerd of die worden gestolen,
9. elk bedrijf met betrekking tot marihuana-apotheek, verkoop van tabak, e-sigaretten, e-vloeistof, online recept- of farmaceutische diensten, goederen of diensten met leeftijdsbeperkingen, wapens en munitie, buskruit en andere explosieven, vuurwerk, giftige, ontvlambare en radioactieve materialen
10. elke verkoop van verdovende middelen, gereguleerde stoffen of apparatuur of gereedschappen die zijn ontworpen voor het maken of gebruiken van drugs
11. elk bedrijf dat verband houdt met producten die gezondheidsclaims bevatten die niet zijn goedgekeurd of geverifieerd door de toepasselijke lokale of nationale overheidsinstantie
12.elke verkoop van een legale stof die hetzelfde effect heeft als een illegale drug
13.diensten of zaken die verband houden met pornografie en ander obsceen materiaal, sites die diensten aanbieden met betrekking tot prostitutie en seksueel gerelateerde diensten.
14.elk bedrijf dat financiële risico's, wettelijke aansprakelijkheid of overtredingen van enige regelgeving heeft

2.ALGEMENE VOORWAARDEN & TOEPASSELIJK RECHT

1. 1.Wettigheid – Deze gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst en creëren een bindend contract tussen u en My NEO Group / ..
2.Verkiesbaarheid
1.Retail-klant – de Gebruiker die een natuurlijke persoon is die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, handelingsbekwaam is en voldoende autorisatie heeft om deze Voorwaarden aan te gaan. Gebruikers die staatsburger of ingezetene zijn van de VS, China en de VAE komen niet in aanmerking voor gebruik My NEO Group / . Account als gevolg van interne beleidsbeslissingen.
2.Zakelijke klant– de Gebruiker die een rechtspersoon is en voldoende autorisatie heeft om deze Voorwaarden aan te gaan. De Bevoegde persoon van de Entiteit dient de machtigingsbrief in om zich aan te melden bij My NEO Group / .. De entiteiten die zijn geregistreerd in de VS, China en de VAE komen niet in aanmerking voor gebruik My NEO Group / . Account als gevolg van interne beleidsbeslissingen.
3.Aanvullende voorwaarden – Deze gebruiksvoorwaarden tussen u en My NEO Group / . dekken niet alle rechten en plichten. Daarom zijn het privacybeleid, het cookiebeleid en alle andere overeenkomsten die afzonderlijk tussen u en My NEO Group / . worden geacht te worden beschouwd als Aanvullende Voorwaarden die integraal deel uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden en die dezelfde rechtsgevolgen hebben.
4.Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden - My NEO Group / . Gebruiksvoorwaarden worden regelmatig herzien en aangepast aan de toepasselijke wet- en regelgeving. My NEO Group / . behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen en zal de bijgewerkte versie bovenaan deze pagina melden. Wanneer een bijgewerkte versie van de Gebruiksvoorwaarden wordt vrijgegeven, en als de Gebruiker toegang blijft houden tot My NEO Group / . betekent dat de Gebruiker akkoord gaat met en instemt met de Bijgewerkte Inhoud van de Gebruiksvoorwaarden. DAAROM WORDT U AANBEVOLEN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN REGELMATIG TE BEKIJKEN OM UW BEGRIP TE VERZEKEREN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN My NEO Group / . DIENSTEN.
5.Gebruikersbeperkingen - My NEO Group / . behoudt zich het recht voor om markten en jurisdicties te kiezen om zaken te doen en zal bepaalde gebruikers beperken of weigeren vanwege interne beleidsbeslissingen en zal gebruikers beperken of weigeren die zijn opgenomen in jurisdicties ter bestrijding van het witwassen van hoog risico volgens de FATF- en Basel-aanbevelingen of enige economische sanctielijsten, zoals de Sanctielijst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën.
6. Deze Voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Britse Maagdeneilanden.

3.ACCOUNT INSTELLEN

1. 1.Registratie van My NEO Group / . Rekening

Om u aan te melden a My NEO Group / . account, moet u zich registreren in de My NEO Group / . Diensten. Door gebruik te maken van de My NEO Group / . account, stemt u ermee in en verklaart u dat u de My NEO Group / . voor uzelf, en niet namens een derde partij, tenzij u voorafgaande wettelijke toestemming hebt verkregen van My NEO Group / ..

Wanneer u zich aanmeldt My NEO Group / ., moet u een bepaald onboardingproces ondergaan om onze interne verificatie te garanderen en moet u een sterk wachtwoord opgeven en deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en andere My NEO Group / . Reglement.

• 1 1

1.identiteit verificatie
1.My NEO Group / . heeft een volledig klachten- en geavanceerd gebruikersonboarding- en AML-screeningsysteem ("KYC-systeem") geïmplementeerd dat is ontworpen om het proces van gebruikersregistratie en identiteitsverificatie te vergemakkelijken om eventuele witwaspraktijken of terrorismefinancieringsrisico's in verband met de Gebruiker.
2. Om de identiteitsverificatie uit te voeren My NEO Group / . kan erop aandringen dat u het volgende KYC-proces voltooit;

Account Creatie & Registratie

Sanctie- en PEP-screening

Document verificatie

identiteit verificatie

Liveness-check en Face Match

Bekend gezicht zoeken

Video-oproepen en interviews (indien nodig)

Verificatie van e-mail, telefoon en adres


1. Door ons de bovengenoemde informatie te verstrekken, bevestigt u dat de informatie juist en authentiek is. Verder stemt u ermee in ons op de hoogte te houden als de door u verstrekte informatie verandert. Als er enige reden is om aan te nemen dat de door u verstrekte informatie onjuist, vals, achterhaald of onvolledig is, My NEO Group / . behoudt zich het recht voor om u een aanmaning te sturen voor correcties, opschorting, bevriezing of beëindiging van (een deel van) de My NEO Group / . diensten die wij u bieden. If My NEO Group / . u niet kan bereiken met de door u verstrekte contactgegevens, bent u volledig aansprakelijk voor eventuele verliezen of kosten die hierdoor ontstaan My NEO Group / . tijdens uw gebruik van My NEO Group / . Diensten.

2.My NEO Group / . deelt mee dat u ons, door de gebruiksvoorwaarden te accepteren, toestemming geeft om vragen te stellen, hetzij rechtstreeks, hetzij via derden, die wij nodig achten om uw identiteit te verifiëren of om u en/of ons te beschermen tegen fraude of enige andere financiële misdaad, en om actie ondernemen die we redelijkerwijs nodig achten op basis van de resultaten van dergelijke onderzoeken. Verder erkent u uitdrukkelijk en stemt u ermee in dat uw persoonlijke informatie kan worden bekendgemaakt aan instellingen of autoriteiten voor kredietreferentie en fraudepreventie of financiële criminaliteit en dat deze instellingen of autoriteiten onze vragen volledig kunnen beantwoorden.

Toegang tot

De My NEO Group / . Services zijn rechtstreeks toegankelijk via de My NEO Group / ..com site en My NEO Group / . mobiele applicatie. Toegang tot My NEO Group / . services kunnen verslechteren of niet beschikbaar zijn in tijden van aanzienlijke volatiliteit of volume. Dit kan ertoe leiden dat u gedurende een bepaalde tijd niet kunt kopen of verkopen en kan ook leiden tot vertragingen in de responstijd van de ondersteuning. My NEO Group / . is niet aansprakelijk voor enige verliezen die voortvloeien uit of voortkomen uit transactievertragingen.

1.

1.Accountbeveiliging
1.My NEO Group / . is toegewijd aan het handhaven van de veiligheid van de aan de gebruiker toevertrouwde middelen en heeft industriestandaard bescherming geïmplementeerd.
2. U stemt ermee in uw toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) als vertrouwelijke informatie te behandelen en dergelijke informatie niet aan derden bekend te maken.
3. U stemt er ook mee in als enige verantwoordelijk te zijn voor het nemen van de nodige beveiligingsmaatregelen om uw account en persoonlijke gegevens te beschermen.
4. Om verlies, misbruik, ongeoorloofde verkrijging of wijziging van uw gegevens te voorkomen, wordt Gebruikers verzocht het sterkste wachtwoord te kiezen en passende maatregelen te nemen om uit te loggen My NEO Group / . aan het einde van elk bezoek.
5.In geval van ongeoorloofde toegang, zal de My NEO Group / . dringt er bij de Gebruiker op aan om de klantenservice onmiddellijk op de hoogte te stellen.
6. My NEO Group / . zal u onder geen enkele omstandigheid vragen om gebruikersnaam, ID's, wachtwoorden, authenticatiecodes, en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enig verlies dat u mogelijk lijdt als gevolg van het compromitteren van inloggegevens van uw account buiten de schuld van My NEO Group / . en/of het nalaten of reageren op kennisgevingen of waarschuwingen die we u kunnen sturen.

4.My NEO Group / . DIENSTEN

1. 1.Diensten geleverd door My NEO Group /.

My NEO Group / . diensten ("Diensten") verwijst naar verschillende services die aan u worden geleverd, zoals Virtual Spot Wallet, Crypto-Crypto Spot Trading en Exchange-services, Virtual Asset-Fiat-transacties (via samenwerkende serviceproviders) en Initial Coin/Exchange Offerings (beveiligingstokens zijn uitgesloten).

1.

1.Vergunningen

My NEO Group / . geeft u een herroepbare, beperkte, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van Services via compatibele apparaten voor uw persoonlijke doeleinden. Het is u verboden om onze diensten te gebruiken voor wederverkoop of commerciële doeleinden, inclusief transacties namens andere personen of entiteiten zonder wettelijke toestemming van My NEO Group / ..

Deze Gebruiksvoorwaarden verlenen een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van Services en u stemt er hierbij mee in dat alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interface, foto's, geluiden, processtroomschema's, computercode, programma's, software, producten, informatie en documenten, het ontwerp, de structuur en de lay-out van alle inhoud in onze Services zijn exclusief eigendom van, worden beheerd door en/of zijn in licentie gegeven door My NEO Group / . licentiegevers of filialen.

1.

1.beperking

In het geval van een poging om toegang te krijgen tot een deel van de functie van de eigendommen zonder toestemming of netwerken van My NEO Group / . diensten, beveiligings- of authenticatiemaatregelen schenden of identificatie nabootsen of anderszins manipuleren, om uw identiteit of de oorsprong van berichten of transmissies die u naar My NEO Group / . of het gebruik van onze Services op een illegale manier, en het creëren van substantiële twijfel over verdachte activiteiten of verdachte overdracht van virtuele valuta, de My NEO Group / . onderneemt de onderstaande acties onder relevante regelgeving zonder uw toestemming of voorafgaande kennisgeving;

1. 1.Schors het account tijdelijk op
2. Uw account bevriezen
3. Het incident melden bij de relevante autoriteiten
4. Het verwijderen van alle informatie die u hebt gepubliceerd en waarvan wordt vastgesteld dat het schendingen zijn
5. Beëindig uw account

5. RISICO OPENBAARMAKING

1. 1.Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van ons Platform, kiest u er vrijwillig voor om geavanceerde en risicovolle activatransacties aan te gaan. U erkent verder dat u zich bewust bent van de inherente risico's die gepaard gaan met het gebruik van cryptografische en op blockchain gebaseerde systemen, waaronder, maar niet beperkt tot, risico's van financieel verlies, technologische storingen en hacking. We werken hard om state-of-the-art systemen en beveiliging te bieden. Desalniettemin zijn bepaalde problemen en risico's onvermijdelijk, en als dergelijke problemen of problemen zich voordoen in verband met uw gebruik van ons Platform, inclusief technische problemen met het storten of verhandelen van cryptocurrencies, kan het dagen, weken of maanden duren om op te lossen, en sommige problemen kunnen helemaal niet worden opgelost.
2. U begrijpt verder dat de markten voor digitale activa zeer volatiel zijn als gevolg van factoren zoals, maar niet beperkt tot, acceptatie, speculatie, technologie, beveiliging en regelgeving. U erkent en accepteert dat de kosten en snelheid van transacties met cryptografische en op blockchain gebaseerde systemen variabel zijn en op elk moment dramatisch kunnen toenemen. U erkent en aanvaardt verder het risico dat uw digitale activa een deel of al hun waarde kunnen verliezen terwijl ze worden geleverd en dat u verlies kunt lijden als gevolg van de schommelingen van de prijzen van tokens in een handelspaar of liquiditeitspool, en vooral in expertmodi , ervaren aanzienlijke prijsverschuivingen en kosten. U begrijpt dat iedereen een token kan maken, inclusief nepversies van bestaande tokens en tokens die ten onrechte beweren projecten te vertegenwoordigen, en u erkent en accepteert het risico dat u deze of andere tokens per ongeluk verhandelt. U erkent verder dat wij niet verantwoordelijk zijn voor een van deze variabelen of risico's, en niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige daaruit voortvloeiende verliezen die u ervaart tijdens de toegang tot of het gebruik van het Platform. Dienovereenkomstig begrijpt u en stemt u ermee in de volledige verantwoordelijkheid op u te nemen voor alle risico's van toegang tot en gebruik van het Platform.
3.Toekomstige handel

Future Contract is een overeenkomst om een ​​actief op een toekomstige datum voor een vaste prijs te kopen of te verkopen. Over het algemeen wordt het door handelaren gebruikt om winst vast te leggen bij het handelen op volatiele markten.

U begrijpt en erkent verder het volgende TOEKOMSTIGE HANDELSVOORWAARDEN;

1. 1. Als toekomstige handelaar erkent u en stemt u ermee in dat u de diensten voor futureshandel op eigen risico zult openen en gebruiken en dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle handels-/niet-handelsactiviteiten in een My NEO Group / . rekening.
2. U mag geen transacties aangaan of beleggen in fondsen die uw financiële mogelijkheden te boven gaan. Het niet aanhouden van voldoende activa op uw rekening kan leiden tot insolventie van activa op uw toekomstige rekening en hierbij stemt u ermee in en stemt u ermee in om uw My NEO Group / . futures-account een voldoende hoeveelheid blockchain-activa vereist door My NEO Group / . om in de toekomst handel te drijven.
3. U erkent en stemt ermee in te goeder trouw te handelen. In het geval My NEO Group / . vermoedt dat uw account in strijd is met deze termijn, My NEO Group / . heeft het recht om de virtuele activa of fondsen op al deze rekeningen onmiddellijk op te schorten, te bevriezen of te vergrendelen.
4. U erkent en stemt ermee in dat u alle handel in futures voor uw eigen rekening uitvoert en de volledige verantwoordelijkheid opeist voor uw activiteiten. My NEO Group / . aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade opgelopen als gevolg van uw gebruik van Diensten of uw onvermogen om de risico's verbonden aan activa te begrijpen.
5.My NEO Group / . behoudt zich het recht voor om de toekomstige Service op elk moment op te schorten of te beëindigen.
6. U erkent en stemt ermee in dat u het hoge risico van Futureshandel volledig begrijpt EN U HEBT ALLE INHOUD VAN My NEO Group / . TOEKOMSTIGE SERVICEVOORWAARDEN EN DE RELEVANTE My NEO Group / . REGLEMENT.
1.Marges handel

Margehandel is geld lenen van een beursvennootschap en dat geld gebruiken om aandelen te kopen. Het is een vorm van hefboomwerking die beleggers gebruiken om hun rendement te vergroten. Margehandel omvat het verhandelen van een activum zoals Bitcoin en hangt af van het gebruik van geleend geld om verder te profiteren van de toekomstige prijsbewegingen van een onderliggend activum.

U begrijpt en erkent verder het volgende MARGE HANDELSVOORWAARDEN;

2. 1. Als handelaar met hefboomwerking stemt u ermee in dat u op eigen risico toegang krijgt tot en gebruik maakt van diensten voor margehandel. Het gebruik van marge ter ondersteuning van spottransacties brengt een hoog risico met zich mee.
2. U erkent dat het gebruik van hefboomwerking kan leiden tot grote winsten of verliezen als gevolg van volatiliteit en snel kapitaal kan verliezen op de handelsmarkt. In een dergelijk geval kunt u meer geld verliezen dan u in uw My NEO Group / . rekening.
3. U erkent en stemt ermee in uw activa zonder enige kennisgeving te verkopen en wij zijn niet verplicht u hiervan op de hoogte te stellen.
1. Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, erkent u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de bovengenoemde risico's, en neemt u vrijwillig dergelijke risico's op zich en accepteert u deze risico's wanneer u besluit om cryptocurrency-transacties op ons Platform aan te gaan.

6.SCHORSING, BEVRIEZING, BEPERKING, ANNULERING, DEACTIVERING OF BEËINDIGING

3. 1.My NEO Group / . kan uw toegang tot een of alle van de My NEO Group / . diensten, als;
2. we zijn verplicht door enige arbitrage, gerechtelijk bevel of enig bindend bevel van een overheidsinstantie;
3.we vermoeden redelijkerwijs dat u uw My NEO Group / . betrokken account in verband met een Verboden Gebruik of Zaken;
4. we redelijkerwijs vermoeden dat er verdachte activiteiten of verdachte transacties hebben plaatsgevonden op uw rekening;
5. we vinden dat u een van de artikelen in de Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid of regels die daarmee verband houden My NEO Group / .;
1.In geval van opschorting, bevriezing, beperking, annulering, deactivering of beëindiging van uw My NEO Group / . rekening en eventuele My NEO Group / . diensten, zullen wij u op de hoogte stellen van onze acties, tenzij een gerechtelijk bevel of andere juridische procedure dit verbiedt My NEO Group / . om u dergelijke kennisgevingen te verstrekken.
2.Je erkent dat My NEO Group / . neemt beslissingen met betrekking tot opschorting, bevriezing, beperking, annulering, deactivering of beëindiging en deze kunnen gebaseerd zijn op vertrouwelijke criteria die essentieel zijn voor My NEO Group / .'s Risicobeheer- en beveiligingsprotocollen. Daarnaast gaat u verder akkoord My NEO Group / . is niet verplicht om de details van haar risicobeheer- en beveiligingsprocedures aan u bekend te maken.
3. U annuleert uw My NEO Group / . account op elk gewenst moment door uw virtuele activa te verkopen of over te dragen en onze annuleringsoptie te bezoeken. Door uw My NEO Group / . account, u autoriseert My NEO Group / . om lopende transacties op het moment van annulering te annuleren of op te schorten. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het annuleren van uw My NEO Group / . account, maar u moet alle openstaande bedragen betalen My NEO Group / ..

7.DOOD VAN GEBRUIKER

Bij overlijden van Gebruiker, zijnde een natuurlijke rechtspersoon;

1. 1. door ontvangst van een wettelijk document waarin uw overlijden wordt bevestigd of informatie die ons doet vermoeden dat u bent overleden, bevriezen wij uw My NEO Group / . Rekening en geen transacties zijn toegestaan.
2. Na ontvangst van het juridische document, zoals de overlijdensakte, het bewijsdocument of de administratiebrief of een geldig testament of een soortgelijk testamentair document van de rekening van de overledene, My NEO Group / . toegang verlenen aan de aangewezen fiduciair.
3. Als we naar eigen goeddunken vaststellen dat er onzekerheid bestaat over de geldigheid van de fiduciaire aanwijzing, behouden we ons het recht voor om een ​​bevel tot oplossing van een dergelijke kwestie te eisen van een bevoegde rechtbank voordat we actie ondernemen met betrekking tot uw My NEO Group / . Rekening.

8.LIQUIDATIE VAN GEBRUIKER

In geval van liquidatie van een Zakelijke Klant die een rechtspersoon is;

1.

1. Rechtspersoon kan op elk (A) vrijwillige of onvrijwillige liquidatie, (B) faillissement, of (C) liquidatie door een gerechtelijk bevel of autoriteit, zal verzoeken om de activa die eigendom zijn van de My NEO Group / . rekening.
2.In dergelijke omstandigheden heeft de Gemachtigde persoon van de Entiteit het recht om dergelijke Virtuele Activa op te eisen zoals vermeld in Clausule 8(I).
3. Na ontvangst van het juridische document met betrekking tot de liquidatie van de entiteit, ingediend door de bevoegde persoon van de entiteit, krijgt de zakelijke klant het recht om het virtuele activum te verkopen of over te dragen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, erkent u dat u hiervan op de hoogte bent My NEO Group / . biedt geen opname van virtuele activa.

9. NIET-OPGEHAALDE EIGENDOMMEN

If My NEO Group / . geld (virtuele activa) op uw rekening aanhoudt en geen contact met u kan opnemen en geen gegevens heeft over uw gebruik van de diensten gedurende meerdere jaren, My NEO Group / . mag deze fondsen op uw rekening rapporteren als " Niet opgeëiste eigendom” aan de toepasselijke autoriteit in overeenstemming met de relevante wetten van BVI.

10. OVERMACHTSCLAUSULE

In geen geval de My NEO Group / . is aansprakelijk voor elke onnauwkeurigheid, fout, vertraging of weglating, mislukking in prestaties of onderbreking van diensten van enige verzending of levering van informatie zoals vereist door deze Gebruiksvoorwaarden of veroorzaakt door, direct of indirect, krachten buiten haar redelijke controle van My NEO Group / . inclusief maar niet beperkt tot overmacht, overheidsmaatregelen, terroristische acties, oorlog, brand, onderbrekingen in telecommunicatie- of internetdiensten of netwerkproviderdiensten, softwarestoringen, stakingen, werkonderbrekingen, ongevallen, burgerlijke of militaire ongeregeldheden of andere rampen of andere oorzaken daarbuiten My NEO Group / .S redelijke controle.

11.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zal My NEO Group / ., zijn gelieerde ondernemingen en dienstverleners of een van de respectievelijke functionarissen, aandeelhouders, leden, directeuren, functionarissen, werknemers, advocaten, agenten, vertegenwoordigers, leveranciers, joint ventures of aannemers, aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte, immateriële, bestraffing, gevolgschade of gederfde winst, waardevermindering, verlies, schade, inbreuk op gegevens voortvloeiend uit Diensten, enige uitvoering of niet-uitvoering van Diensten of andere producten geleverd door of namens My NEO Group / . en zijn gelieerde ondernemingen, hetzij op grond van onrechtmatige daad, contract, statuut, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of anderszins voortvloeiend uit of in verband met geautoriseerd of ongeautoriseerd gebruik van My NEO Group / . website of Services of contract, zelfs als een geautoriseerde vertegenwoordiger van My NEO Group / . op de hoogte is gebracht van of op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade, en niettegenstaande het mislukken van een overeengekomen of ander rechtsmiddel of compensatie van het wezenlijke doel ervan, behalve voor zover een definitieve gerechtelijke vaststelling heeft plaatsgevonden dat dergelijke schade het gevolg was van My NEO Group / grove nalatigheid, fraude, opzettelijk wangedrag of opzettelijke overtreding van de wet. sommige jurisdicties staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

12. AFWIJZING VAN GARANTIES

Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, Services, My NEO Group / . materialen en elk product, dienst of ander item geleverd door of namens My NEO Group / . worden aangeboden op een " voorbeeld"En"zoals beschikbaar” basis, zonder enige verklaring of garantie, ongeacht of My NEO Group / . wijst uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk af, en u doet afstand van alle andere garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-inbreuk of garanties die voortvloeien uit natuurlijk van prestaties, handelwijze of gebruik in de handel. Zonder het voorgaande te beperken, My NEO Group / . verklaart of garandeert niet dat de site, My NEO Group / . diensten of My NEO Group / . materialen nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel, foutloos of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn. Verder My NEO Group / . garandeert niet dat een bestelling wordt uitgevoerd, geaccepteerd, geregistreerd of open blijft. Met uitzondering van de uitdrukkelijke verklaringen, overeenkomsten en regels die in deze voorwaarden worden uiteengezet. U erkent hierbij dat informatie die u opslaat of overdraagt ​​via Services onherstelbaar verloren of beschadigd kan raken of tijdelijk niet beschikbaar kan zijn vanwege verschillende oorzaken, waaronder softwarestoringen, protocolwijzigingen door externe providers, internetstoringen, overmacht of andere rampen, waaronder externe party distributed denial of services (DDoS)-aanvallen, gepland of ongepland onderhoud of andere oorzaken binnen of buiten onze controle. U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van back-ups en het onderhouden van dubbele kopieën van alle informatie die u opslaat of overdraagt ​​via onze services.

13.VRIJWARING

U stemt ermee in en erkent te vrijwaren en vast te houden My NEO Group / ., zijn gelieerde ondernemingen, dienstverleners, directeuren, agenten, respectieve functionarissen, werknemers, joint ventures, vertegenwoordigers, aannemers, licentiegevers van alle claims, eisen, verlies, procedures, rechtszaken of schadevergoedingen, kosten of uitgaven inclusief advocatenhonoraria, boetes, vergoedingen of boetes opgelegd door een regelgevende instantie die voortvloeien uit of verband houden met een overtreding of schending van deze overeenkomst of enige toepasselijke wet, regelgeving of rechten van een derde partij. In zulke omstandigheden, My NEO Group / . behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke actie of procedure te controleren op de manier waarop zij deze wenst af te wikkelen.

14. KLACHTENBEHANDELING

My NEO Group / . heeft deze klachtenprocedure ingevoerd om een ​​eerlijke en snelle afhandeling van alle klachten te waarborgen

1.1.Als u klachten of andere vragen heeft, is uw eerste stap om contact met ons op te nemen via e-mail naar [e-mail beveiligd]
2.Uw klacht dient de volgende gegevens te bevatten:

2. 1. Volledige naam
2. Geregistreerde e-mail
3. Handelsrekeningnummer
4. Een overzicht van uw conforme en het betwiste bedrag


1.We bij My NEO Group / . bevestigt de ontvangst van uw klacht binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van uw klacht
2.In uitzonderlijke omstandigheden, als de vertegenwoordiger niet binnen 8 werkdagen na de My NEO Group / .'s Control, zal de vertegenwoordiger u een mededeling sturen met de redenen voor een eventuele vertraging bij het beantwoorden van uw klacht, en met de termijn waarbinnen de vertegenwoordiger op uw klacht zal reageren, wat niet later zal zijn dan 14 werkdagen na onze ontvangst van uw klacht.
3. We zullen alles in het werk stellen om uw klacht te onderzoeken en u binnen één (1) maand na de datum waarop u uw klacht bij ons heeft ingediend, de uitkomst van ons onderzoek te verstrekken.
4.In het geval dat uw klacht nader moet worden onderzocht en we deze niet binnen één (1) maand kunnen oplossen, zullen we schriftelijk of op een andere duurzame drager een voorlopige reactie geven. Wanneer een wachtreactie wordt verzonden, worden de oorzaken van de vertraging aangegeven.
5. In ieder geval zullen we u uiterlijk twee (2) maanden na het uitbrengen van het wachtantwoord de uitkomst van ons onderzoek meedelen, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en uw medewerking.
6.In het geval dat we een resultaat bereiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen, samen met een uitleg van ons standpunt en eventuele herstelmaatregelen, indien van toepassing.
7.Houd er rekening mee dat My NEO Group / . zal uw klacht als gesloten beschouwen en het relevante onderzoek stopzetten in het geval u niet binnen een (1) maand na de datum van indiening van uw klacht reageert op onze functionarissen.
8. INDIEN ER IN IEDER GEVAL DE BOVENSTAANDE KLACHTENBESLUITPROCES VAN DEZE VOORWAARDEN NIET WORDT VOLGEN, VOORDAT WIJ EEN ARBITRAGECLAIM OF -PAK IN EEN PLAATSELIJKE KLEINE CLAIMS-RECHTER OF INSTELLING INSTELLEN, HEBBEN WIJ HET RECHT DE ARBITRATOR TE VRAGEN UW INSCHRIJVING VAN VOLDOENDE, TENZIJ U DE INTERNE VOLTOOIING KLACHTENBEHANDELING PROCES .

15. PROCES VOOR GESCHILLENBESLECHTING

1.

1.In het geval dat u niet tevreden bent met de gemaakte klachtenprocedure, heeft u het recht om uw klacht voor te leggen aan de arbitrageprocedure.
2.Londense rechtbanken voor internationale arbitrage (LCIA) is de arbiter en heeft de exclusieve bevoegdheid, inclusief beperking van eventuele bezwaren met betrekking tot het bestaan, de reikwijdte of de geldigheid van de Arbitrageovereenkomst. Elk geschil, controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met dit contract, of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zal worden beslecht door LCIA.
3. Instellings- en toepasselijke procedureregel is de LCIA-arbitrageregels die in werking is getreden vanaf 1 april 2022. Waar een overeenkomst, inzending of verwijzing op welke manier dan ook gemaakt of bewezen schriftelijk (ondertekend of niet) op welke manier dan ook voorziet in arbitrage onder de regels van of door de LCIA, tussen u en My NEO Group / ., schriftelijk zijn en worden uitgevoerd in overeenstemming met de LCIA-regels of gewijzigde regels die de LCIA hierna heeft aangenomen om van kracht te worden vóór aanvang van de arbitrage en dat dergelijke LCIA-regels deel uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden.
4. De arbitrage zal worden uitgevoerd door een enkele, neutrale arbiter en zal plaatsvinden in BVI of LCIA Londen of een andere wederzijds aanvaardbare locatie door beide partijen, in de Engelse taal.
5. De arbiter kan elke voorziening toekennen die een bevoegde rechtbank zou kunnen toekennen en de arbitrale beslissing kan worden afgedwongen in de BVI-rechtbanken. De beslissing en het oordeel van een arbiter daarover hebben geen precedentwerking of onderpand.
6.In het geval dat de klachtoplossing en onze voorgestelde arbitrage niet slagen, volgens de Consumer Protection Act 2020 van de BVI, heeft de gebruiker het recht om de meest geschikte schikking te kiezen en zal hij ofwel onze voorgestelde arbitrage accepteren en/of om een ​​vordering in te stellen, kan de Gebruiker een Rechtbank of de Rechtbank van de BVI kiezen.

16. VRIJSTELLING VAN KLASSE ACTIES

Jij en My NEO Group / . gaan ermee akkoord dat, voor zover toegestaan ​​door de wet, alle claims moeten worden ingediend in de individuele hoedanigheid van een partij, en niet op basis van een groep, vertegenwoordiger of collectief, en de partijen komen hierbij overeen afstand te doen van alle rechten om geschillen aanhangig te maken, te horen, beheerd, opgelost of bemiddeld op basis van klasse, collectief of representatief.

Geschillen van meer dan één Gebruiker kunnen niet worden beslecht of geconsolideerd met die van een andere Gebruiker. Het combineren of consolideren van individuele arbitrages tot één arbitrage is niet toegestaan ​​zonder de toestemming van alle partijen, inclusief My NEO Group / .. Verder erkent u dat, door akkoord te gaan met deze voorwaarden, u en My NEO Group / . doen elk afstand van het recht op juryrechtspraak en het recht om deel te nemen aan een groepsgeding.

17.PRIVACYBELEID

Wij geven om uw gegevensbescherming, de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan. wij bij My NEO Group / . behoudt zich het recht voor om uw Persoonlijke gegevens in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden inclusief het privacybeleid. Bezoek onze Privacybeleid om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, delen en beschermen.